Regulamin Konkursu: „Kobieca strony mocy!” (Facebook)
Galeria Niwa

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w konkursie „Kobieca strona mocy”, organizowanym na fanpage’u Galerii Niwa w Oświęcimiu, na portalu Facebook, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu – jest firma: Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-220-79-61, Regon: 122853283 (zwana dalej: „Organizatorem”)
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Ramsay Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice
4. Konkurs odbywa się w dniach od 04 do 07.03.2021r w godzinach 12:00-20:00, na fanpage’u Galerii Niwa, w serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/galerianiwa
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu, powierzone są Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności
w związku z organizowanym konkursem.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
8. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem §2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgodny na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. Odpowiedni formularz z oświadczeniem opiekuna prawnego dostępny będzie w Punkcie Obsługi Konkursu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Centrum Handlowego, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego , jak również członkowie najbliższych rodzin wskazanych powyżej osób (małżonkowie, dzieci, rodzeństwo).
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika, Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniającego go do udziału w Konkursie.
§3 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić jednocześnie wszystkie warunki:

a) Rozwiązać rebus opublikowany na fanpage’u Galerii Niwa w Oświęcimiu oraz napisać w jednym zdaniu z czego znana jest osoba, o której mowa w rebusie. Umieszczony na stronie post będzie miał tytuł: Konkurs FB „Kobieca strona mocy”.
b) Zwycięzcą zostanie osoba, która jako pierwsza umieści poprawną odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym.
c) Każdy uczestnik może umieścić tylko jedną odpowiedź. W przypadku, kiedy Uczestnik umieści kilka odpowiedzi-liczy się tylko ta umieszczona jako pierwsza.
d) Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Serwis Facebook.
e) Uczestnik, dokonując zgłoszenia w konkursie, wyraża zgodę na upublicznienie jego nazwy użytkownika w serwisie Facebook, w związku z ogłoszeniem wyniku Konkursu.
f) Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem konkursowym na Facebooku.
§4
NAGRODY W KONKURSIE
1. Miejsce I : Miś z różyczek + biżuteria Briju + upominek od Kwiaciarni Frezja
§ 5
ODBIÓR NAGRÓD
1. Wskazanie Zwycięzcy odbędzie się w dniu 08.03.2021r, do godz. 12:00. Informacja o Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszona na funpage’u Galerii, pod postem konkursowym oraz wysłana w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu Facebook.
2. Laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę w Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie Galerii Niwa, czynnym w dniu 08.03.2021r, w godzinach 12:00-20:00.
3. Przy odbiorze nagrody Uczestnik Konkursu składa podpis na protokole wydania Nagrody, który stanowi dowód przekazania Nagrody Zwycięzcy konkursu.
4. W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora nagrody.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
6. Nagrody będą wydawane tylko w czasie określonym w paragrafie 5, pkt.2 Za wygrane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na inną Nagrodę. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej Nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). W przypadku uszkodzenia lub zagubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani wymianie na nową.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922) do 24 maja 2018 r., od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uczestnicy mają prawo żądania wprowadzenia zmian w przetwarzanych danych osobowych lub żądania zaprzestania ich całkowitego przetwarzania oraz o tym, że podanie danych osobowych przez Laureatów Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyznania i odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą
w Oświęcimiu przy ulicy Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim. Kontakt z Administratorem pod adresem: magdalena@agencjagtw.pl. Dane udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa. Dane udostępnione przez uczestników Konkursu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentacji wydania nagród na potrzeby rozliczenia podatku VAT, która wynosi 5 lat.
2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich nie podanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia oraz promocji Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.
3. Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Galerii Niwa prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie. WW. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie i utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w celu promocji wydarzenia, zgodnym z obowiązującym prawem. Włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora i Galerię Niwa do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez konieczności każdorazowego jej potwierdzania. Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody na wykorzystanie oraz powielanie materiałów z ich wizerunkiem w dowolnym momencie poprzez kontakt
z Organizatorem konkursu, tj. z Agencją Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, adres e-mail: magdalena@agencjagtw.pl.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage’u Galerii Niwa.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. od 06.03.2021r. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Agencja Promocji GTW ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim z dopiskiem: „Kobieca strona mocy” Galeria Niwa- reklamacja”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości i liczby Nagród w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
3. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie
https://pl-pl.facebook.com/galerianiwa. Przystąpienie do Konkursu, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające
z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o których Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Więcej aktualności

PitStop – sprawdzimy stan Twojego samochodu

Już 15 marca 2019 razem z profiauto.pl oraz DARMA sklep motoryzacyjny, przeprowadzimy bezpłatną kontrolę stanu technicznego twojego pojazdu w mieście Oświęcim. Specjaliści sprawdzą m.in. stan zawieszenia, oświetlenia, ogumienia oraz płyny eksploatacyjne, czyli elementy, które kierowcy powinni kontrolować niezależnie od pory roku. Na miejscu dostępni będą eksperci ProfiAuto Serwis, którzy odpowiedzą na wszystkie motoryzacyjne pytania. Każdy […]

Zapraszamy do zimowej krainy Św. Mikołaja

Witajcie❗Zapraszamy Was na kolejny wspaniały event❗ 8 grudnia od 14:00-20:00 zawita do Naszej Galerii Święty Mikołaj. W planie mnóstwo atrakcji: -Bajeczna zimowa sceneria Mikołajkowa.🎅🏻🤶 -Darmowe zdjęcie z Św.Mikołajem drukowane na poczekaniu.📸 -Chodząca maskotka rozdająca słodkości.🍬 -Darmowe, kreatywne warsztaty: fabryka ozdób choinkowych.🌲🎄 -Konkursowy kącik multimedialny: TV+Xbox+Kinect z grami zimowymi. 🎮 -Konkursy zręcznościowe dla najmłodszych: rzut śnieżką […]