▶REGULAMIN KONKURSU PRO -SALE „Pierwsza Gwiazdka”
§ 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w Galerii Handlowej Niwa
w Oświęcimiu, przy ul. Powstańców Śląskich 1 , pod nazwą „Pierwsza Gwiazdka”(dalej: Akcja).
2.Organizatorem Akcji jest Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą przy
ul. W. Bałandy 18/1 w Oświęcimiu (32-600), NIP:5492207961, REGON:122853283 (dalej: „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Ramsay Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 298947, zwana dalej: „Zlecającą”.
3.Akcja odbędzie się w dniach od 18 do 20 grudnia 2020r w godzinach 11:00 –19:00 lub do wyczerpania zapasów.
4.Stanowiskodo obsługi Akcji będzie czynne w godzinach trwania Akcji.
5.Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na stanowisku Akcji, tj. w Punkcie Obsługi Konkursu.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1.Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
3.Osoba, która spełnia powyższe wymagania oraz przystąpiła do Akcji jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
4.W Akcji nie mogą brać udziału:
pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy oraz Administracji Galerii, właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących się w Galerii, jak również pracownicy ochrony, serwisu technicznego i sprzątającego, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
5. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie dobrowolne.
6. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
§ 3 ZASADY AKCJI
1.W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów na terenie Galerii, na kwotę nie mniejszą niż 150zł brutto, wskazaną na maksymalnie dwóch paragonach fiskalnych.
2.Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
a)zgłoszenie się do Punktu Obsługi Konkursu w celu okazania, a następnie ostemplowania/opisania paragonu
w celu odbioru nagrody gwarantowanej.
b)podpisanie protokołu odbioru nagrody przez uczestnika.
3.Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do wzięcia udziału w Akcji, tj. odebrania nagrody gwarantowanej w postaci rośliny „gwiazdy betlejemskiej”.
4.Limit odebranych nagród gwarantowanych ( gwiazdy betlejemskie) przypadający na jedną osobę w czasie trwania Akcji jest ściśle określony, na jednego uczestnika przypadają maksymalnie dwie nagrody na dzień.
5.W akcji biorą udział paragony fiskalne, wydane wyłącznie podczas akcji, tj. w dniach od 18 do 20 grudnia 2020 roku.
6.Nagrody gwarantowane wydawane będą do godz. 19:00 lub do wyczerpania zapasów. ( Dzienna pula nagród wynosi 170 sztuk ).
7.Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w § 2, ust. 4.
8.Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
9.Obsługa konkursu każdorazowo stempluje/opisuje paragony, które zostały zgłoszone w Akcji oraz na podstawie których odebrano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z ponownego udziału w Akcji.
10.Po przystąpieniu do Akcji nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu zakupowego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.
11.Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp.
W przypadku takich działań lub uzasadnionego podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań –organizator Akcji ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału z Akcji.
§ 4 NAGRODY W AKCJI
1.Nagrodami gwarantowanymi Akcji są żywe rośliny „gwiazdy betlejemskie”.
2.Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria.
3.Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
4.Nagrody niewygrane pozostają do dyspozycji Zleceniodawcy.
§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Akcji oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji (tj. od dnia 20.12.2020r.). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
2.Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3.Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Akcji: Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem na kopercie Gal. Niwa – Pierwsza Gwiazdka.
4.Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5.Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do wygranej.
7.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922) do 24 maja 2018 r., od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uczestnicy mają prawo żądania wprowadzenia zmian w przetwarzanych danych osobowych lub żądania zaprzestania ich całkowitego przetwarzania oraz o tym, że podanie danych osobowych przez Laureatów Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyznania i odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy W. Bałandy 18/1. Kontakt z Administratorem pod adresem: magdalena@agencjagtw.pl. Dane udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez uczestników Konkursu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentacji wydania nagród na potrzeby rozliczenia podatku VAT, która wynosi 5 lat.
2.Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Galerii nieodwołalnego prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie. WW. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie i utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem. Włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora i Galerię do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez konieczności każdorazowego potwierdzania tej zgody.
3.Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
4.Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

Więcej aktualności

PitStop – sprawdzimy stan Twojego samochodu

Już 15 marca 2019 razem z profiauto.pl oraz DARMA sklep motoryzacyjny, przeprowadzimy bezpłatną kontrolę stanu technicznego twojego pojazdu w mieście Oświęcim. Specjaliści sprawdzą m.in. stan zawieszenia, oświetlenia, ogumienia oraz płyny eksploatacyjne, czyli elementy, które kierowcy powinni kontrolować niezależnie od pory roku. Na miejscu dostępni będą eksperci ProfiAuto Serwis, którzy odpowiedzą na wszystkie motoryzacyjne pytania. Każdy […]

Zapraszamy do zimowej krainy Św. Mikołaja

Witajcie❗Zapraszamy Was na kolejny wspaniały event❗ 8 grudnia od 14:00-20:00 zawita do Naszej Galerii Święty Mikołaj. W planie mnóstwo atrakcji: -Bajeczna zimowa sceneria Mikołajkowa.🎅🏻🤶 -Darmowe zdjęcie z Św.Mikołajem drukowane na poczekaniu.📸 -Chodząca maskotka rozdająca słodkości.🍬 -Darmowe, kreatywne warsztaty: fabryka ozdób choinkowych.🌲🎄 -Konkursowy kącik multimedialny: TV+Xbox+Kinect z grami zimowymi. 🎮 -Konkursy zręcznościowe dla najmłodszych: rzut śnieżką […]