W PROGRAMIE:
– Spotkanie ze Św. Mikołajem!

– Mikołajkowy foto-kącik!

– Fabryka ozdób choinkowych
dla każdego!

– Pluszowy MIŚ
za zakupy!

– Mikołajkowe konkursy
z nagrodami!

Regulamin konkursu „Pluszowe Mikołajki w Galerii Niwa”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Pluszowe Mikołajki w Galerii Niwa”, zwanego w dalszej części Regulaminu
„Konkursem”, jest Walichrad Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Walichrad
Magdalena Agencja Promocji GTW” , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z siedzibą na ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-220-79-61, Regon:
122853283 (zwana dalej: „Organizatorem”).
Organizator działa na zlecenie Ramsay Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 93, 40-203
Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298947, zwana dalej:
„Zlecającą”.
2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Galerii Niwa, ul. Powstańców Śląskich 1 w Oświęcimiu, zwanej
w dalszej części Regulaminu „Galerią”.
3. Konkurs odbywa się w dniu 09 grudnia 2023r., w godzinach 10:00 -18:00. Punkt Obsługi Konkursu będzie
funkcjonował na poziomie „0” w holu głównym Galerii Niwa w godzinach 12:00-18:00.
4. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.
5. Zakupy uprawniające do udziału w konkursie, za minimum 200 złotych brutto, powinny być dokonane
w sklepach na terenie Galerii w dniu 09.12.2023r. oraz zarejestrowane na podstawie maksymalnie dwóch
paragonów w Punkcie Obsługi Konkursu w godzinach od 12:00 do 18:00.
6. Z Konkursu wyłączone są:

a. dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyrobów leczniczych (lekarstw
i farmaceutyków), zakładów w grach liczbowych i losowych, doładowań typu prepaid,
doładowań telefonów;
b. dowody zakupu w supermarkecie Carrefour;
c. transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, kantory wymiany walut,
jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i in. media,
raty, kredyty/pożyczki);
d. transakcje dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
e. transakcje wpłat i wypłat z bankomatów/wpłatomatów.

7. W przypadku pojawienia się na dowodach zakupu towarów wyłączonych z Konkursu, o których mowa
powyżej, łączna wartość dowodów zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu
ww. kwoty, spełnione zostaną warunki zapisane w §3, dowody zakupu zostaną dopuszczone do Konkursu.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która spełni warunki udziału zgodnie
założeniami niniejszego regulaminu.
9. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie
do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami jego przeprowadzania określonymi w niniejszym
Regulaminie, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10. Konkurs nie stanowi gry hazardowej, loterii promocyjnej, gry losowej, zakładu wzajemnego ani gry na
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
§2 Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie

1. Zakup — transakcja zakupu towarów/usług (z uwzględnieniem postanowień §1 pkt 5 i 6), potwierdzona
maksymalnie dwoma paragonami, opiewającymi na łączną kwotę 200zł brutto, dokonana w dowolnym
punkcie usługowo handlowym na terenie Galerii Niwa w czasie trwania Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik") – pełnoletnia osoba fizyczna — konsument w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową" – dokonująca zakupu towarów lub usług
w sklepach lub punktach usługowych lub stoiskach tymczasowych na terenie Galerii Niwa, która spełni
warunki określone w niniejszym Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy Zlecającego , a także członkowie ich rodzin;
b. pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin;

Przez członków rodzin, o których mowa w §2 pkt 2 lit. a, b rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Punkt Obsługi Konkursu — punkt obsługiwany przez hostessy, zlokalizowany w holu głównym Galerii Niwa,
informujący o zasadach Konkursu, weryfikujący dowody zakupów oraz wydający nagrody za paragony.
4. Nagroda gwarantowana w Konkursie – nagroda gwarantowana wręczana Uczestnikowi za okazaniem
paragonu/paragonów spełniających wymagania określone w §1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Nagrodami
gwarantowanymi będą pluszowe misie. Ilość nagród jest ograniczona do  100 sztuk, nagrody będą wydawane
do wyczerpania. Każdy Uczestnik może zdobyć maksymalnie 2 nagrody gwarantowane za każdorazowym
okazaniem nowego dowodu zakupu spełniającego warunki regulaminu.
§3 Zasady Konkursu

1. Po dokonaniu Zakupu , zgodnie z §1, punkt 5 i 6, Uczestnik powinien udać się do Punktu Obsługi Konkursu,
z uwzględnieniem godzin jego pracy, tj. od 12:00 do 18:00.
2. Następnie Uczestnik powinien okazać paragon osobie obsługującej Punkt Obsługi Konkursu, która po
ustaleniu spełnienia warunków udziału w Konkursie opieczętuje dowód zakupu na jego odwrocie i w ten
sposób dokona rejestracji paragonu, po czym wręczy Uczestnikowi nagrodę gwarantowaną.
3. Przy odbiorze nagrody gwarantowanej uczestnik składa podpis na protokole przekazania nagrody.
Odmowa podpisania protokołu oraz podania danych uprawnia Organizatora do odmowy wydania nagrody.
4. Za wygrane rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na
inną nagrodę. Organizator ani Zlecająca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej
nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej
nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor,
sprzedawca).
5. W razie zwrotu towarów zakupionych w Galerii, udokumentowanych dowodem zakupu zgłoszonym do
Konkursu, powodującym niespełnienie przez Uczestnika wstępnego kryterium udziału w Konkursie , nagroda
nie należy się Uczestnikowi, a jeżeli nagroda została wydana Uczestnikowi jest on zobowiązany zwrócić ją
do Administracji Galerii. Obsługa Konkursu będzie stemplowała dowody zakupu celem oznaczenia faktu
wydania nagrody.
6. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu.

§4 Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, który
przechowa te dane tylko celem naliczenia i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Dane
osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych , art.
13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą
przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz zrealizowania
ustawowych obowiązków ciążących na Organizatorze ( tj. w celu opłacenia podatku od nagród).
Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Osobom
powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawienia,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenie danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją
z nagrody przez Laureata Konkursu. Cofnięcie zgody dokonać można poprzez kontakt z Administratorem pod
adresem: Walichrad Magdalena Agencja Promocji GTW ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim. Dane
udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz Zlecająca. Dane udostępnione
przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane do czasu
upływu terminu przechowywania dokumentacji wydania nagród na potrzeby rozliczenia podatku VAT, która
wynosi 5 lat.
2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich nie podanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego
zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego
uczestnictwo
w Konkursie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, numer
telefonu oraz informacja dot. właściwego Urzędu Skarbowego.

3. Organizator ani Zlecająca nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru
telefonu lub innych danych osobowych.
4. Przystępując do Konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik udziela
Organizatorowi oraz Zlecającej nieodwołalnego prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku
z jego udziałem w konkursie. WW. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie i utrwalanie
materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w dowolnym celu, zgodnym
z obowiązującym prawem. Włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach
elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora i Zlecającą
do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez
konieczności każdorazowego potwierdzania tej zgody.

§5 Postanowienia końcowe

1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem przysługuje
każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. do 24.12.2023r.
Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Agencja Promocji GTW
ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim z dopiskiem: „Pluszowe Mikołajki w Galerii Niwa – reklamacja".
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego
reklamację o rozstrzygnięciu.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-
reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia
decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do wygranej.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
6. Organizator ani Zlecająca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika
przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator
nie został przez Uczestnika poinformowany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
8. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji
przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

Więcej aktualności

PitStop – sprawdzimy stan Twojego samochodu

Już 15 marca 2019 razem z profiauto.pl oraz DARMA sklep motoryzacyjny, przeprowadzimy bezpłatną kontrolę stanu technicznego twojego pojazdu w mieście Oświęcim. Specjaliści sprawdzą m.in. stan zawieszenia, oświetlenia, ogumienia oraz płyny eksploatacyjne, czyli elementy, które kierowcy powinni kontrolować niezależnie od pory roku. Na miejscu dostępni będą eksperci ProfiAuto Serwis, którzy odpowiedzą na wszystkie motoryzacyjne pytania. Każdy […]

Zapraszamy do zimowej krainy Św. Mikołaja

Witajcie❗Zapraszamy Was na kolejny wspaniały event❗ 8 grudnia od 14:00-20:00 zawita do Naszej Galerii Święty Mikołaj. W planie mnóstwo atrakcji: -Bajeczna zimowa sceneria Mikołajkowa.🎅🏻🤶 -Darmowe zdjęcie z Św.Mikołajem drukowane na poczekaniu.📸 -Chodząca maskotka rozdająca słodkości.🍬 -Darmowe, kreatywne warsztaty: fabryka ozdób choinkowych.🌲🎄 -Konkursowy kącik multimedialny: TV+Xbox+Kinect z grami zimowymi. 🎮 -Konkursy zręcznościowe dla najmłodszych: rzut śnieżką […]