🌿🍃🌿W dniach 9-10 kwietnia w godzinach 11:00-19:00 zapraszamy do udziału w naszej wielkanocnej akcji z nagrodami!
Co trzeba zrobić?
1. Dokonaj zakupu na kwotę minimum 100 zł (maksymalnie na dwóch paragonach) i odbierz wiosenny prezent od Galerii Niwa*.
2. Weź udział w konkursie – rozwiąż konkurs na stanowisku, zarejestruj swoje zgłoszenie w punkcie konkursowym i czekaj na rozwiązanie konkursu. Do wygrania 5 pięknych lasów w szkle.
*oferta do wyczerpania zapasów
**szczegóły w regulaminie

REGULAMIN:

Regulamin konkursu „WIELKANOCNE WYGRYWANIE“ w Galerii Niwa

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wielkanocne wygrywanie w Galerii Niwa“, zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”, jest firma: Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-220-79-61, Regon: 122853283 (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. Konkurs odbywa się w dniach 09-10 kwietnia 2022r, w godzinach 11:00- 19:00, na terenie Galerii Niwa. Punkt Obsługi Konkursu będzie czynny w godzinach 11:00-19:00 lub do wyczerpania nagród.
3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa
Polskiego
4. Do udziału w konkursie uprawniają zakupy za min. 100 zł na jednym paragonie, dokonane
w sklepach na terenie Gal. Niwa, w dniach 09-10.04.2022r, w godzinach 10:00-19:00. Dowód zakupy na wymaganą do udziału w konkursie kwotę, Uczestnik rejestruje w Punkcie Obsługi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
5. Z Konkursu wyłączone są:
a. dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyrobów leczniczych (lekarstw i farmaceutyków), zakładów w grach liczbowych i losowych, doładowań typu prepaid, doładowań telefonów;
b. transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i in. media, raty, kredyty/pożyczki);
c. transakcje dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
d. transakcje wpłat i wypłat z bankomatów/wpłatomatów.

W przypadku pojawienia się na dowodach zakupu towarów wyłączonych z Konkursu, o których mowa powyżej, łączna wartość dowodów zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki zapisane w par. 3, dowody zakupu zostaną dopuszczone do Konkursu.

§2 Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie

1. Zakup Promocyjny – transakcja zakupu towarów/usług (z uwzględnieniem postanowień par. 1 pkt 5), potwierdzona jednym paragonem, opiewającym na kwotę 100 pln brutto lub więcej, dokonana w dowolnym punkcie usługowo handlowym na terenie Galerii Niwa w czasie trwania Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik”)- osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” – dokonująca zakupu towarów lub usług w sklepach lub punktach usługowych lub stoiskach tymczasowych na terenie galerii, która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Punkt Obsługi Konkursu – punkt obsługiwany przez hostessy, zlokalizowany na pasażu galerii,
w holu głównym, informujący o zasadach Konkursu oraz wydający nagrody gwarantowane za udział w konkursie oraz wydający i przyjmujący uzupełnione kupony konkursowe.
4. Kupon Konkursowy- kartka z wydrukowanymi rubrykami do wypełnienia, będąca potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie. Kupon Konkursowy dostępny będzie w Punkcie Obsługi Konkursu.
5. Zadanie Konkursowe – Należy oszacować liczbę kul umieszczonych w metalowym jaju znajdującym się na scenie głównej.
6. Laureat konkursu- Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy wytypowali prawidłową lub najbliższą prawidłowej liczbę kul umieszczonych w jaju konkursowym. W przypadku kilku takich samych odpowiedzi decyduje data i godzina zgłoszenia w konkursie. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o wygranej.
7. Ogłoszenie wyników- nastąpi w dniu 11.04.2022r, między godz. 17:00-18:00. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
8. Nagrody do zdobycia w konkursie wielkanocnym to:
– Nagrody główne: 5x kompozycja roślinna w szkle
-Nagrody gwarantowane za udział w konkursie: 300 wiosennych kwiatów w doniczkach,
po 150szt na każdy dzień trwania konkursu. Nagrody wydawane są do wyczerpania zapasów.
Nagrody główne będą do odbioru w Administracji Galerii Niwa w dniach od 12 -13 kwietnia,
w godzinach od 9:00 do 15:00.

§3 Zasady Konkursu

9. Po dokonaniu Zakupu Promocyjnego, zgodnie z par. 1, punkt 2 i 4, Uczestnik powinien udać się do Punktu Obsługi Konkursu, z uwzględnieniem godzin pracy Punktu w celu okazania dowodu zakupu, który zostanie opieczętowany przez Hostessę.
10. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego wzięcia udziału w Konkursie.
11. Na podstawie jednego dowodu zakupu uprawniającego do uczestnictwa w konkursie, Uczestnik ma prawo do odbioru nagrody gwarantowanej oraz do zgłoszenia w konkursie 1 uzupełnionego kuponu konkursowego. Wielokrotność kwoty 100 zł brutto, na jednym dokumencie zakupu NIE uprawnia Uczestnika Konkursu do dokonania kolejnego zgłoszenia oraz do odebrania kolejnej nagrody.
12. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, jednak wygrać może maksymalnie jedną nagrodę główną oraz maksymalnie 3 nagrody gwarantowane.
13. Przy odbiorze nagrody Laureat składa podpis na protokole przekazania nagrody.
14. Za wygrane rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Organizator ani Galeria nie ponosi odpowiedzialności za jakość
i użyteczność wygranej nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
15. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu.

§4 Dane osobowe Uczestników

1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922) do 24 maja 2018 r., od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uczestnicy mają prawo żądania wprowadzenia zmian w przetwarzanych danych osobowych lub żądania zaprzestania ich całkowitego przetwarzania oraz o tym, że podanie danych osobowych przez Laureatów Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyznania i odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim. Kontakt z Administratorem pod adresem: magdalena@agencjagtw.pl. Dane udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez uczestników Konkursu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentacji wydania nagród na potrzeby rozliczenia podatku VAT, która wynosi 5 lat.
2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich nie podanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia oraz promocji Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.
3. Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Galerii prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika
w związku z jego udziałem w konkursie. WW. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie i utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w celu promocji wydarzenia, zgodnym z obowiązującym prawem. Włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora i Galerii do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez konieczności każdorazowego jej potwierdzania. Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody na wykorzystanie oraz powielanie materiałów z ich wizerunkiem w dowolnym momencie poprzez kontakt z Organizatorem konkursu, tj. z Agencją Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, adres e-mail: magdalena@agencjagtw.pl.

§4 Postanowienia końcowe

1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. od 11.04.2022 r. Reklamacja powinna być złożona
w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Agencja Promocji GTW ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim z dopiskiem: „Wielkanocne wygrywanie w Galerii Niwa-reklamacja”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia
Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do wygranej.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która spełni warunki udziału zgodnie założeniami niniejszego Regulaminu.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora
8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym
w w/w ustawie.

Więcej aktualności

PitStop – sprawdzimy stan Twojego samochodu

Już 15 marca 2019 razem z profiauto.pl oraz DARMA sklep motoryzacyjny, przeprowadzimy bezpłatną kontrolę stanu technicznego twojego pojazdu w mieście Oświęcim. Specjaliści sprawdzą m.in. stan zawieszenia, oświetlenia, ogumienia oraz płyny eksploatacyjne, czyli elementy, które kierowcy powinni kontrolować niezależnie od pory roku. Na miejscu dostępni będą eksperci ProfiAuto Serwis, którzy odpowiedzą na wszystkie motoryzacyjne pytania. Każdy […]

Zapraszamy do zimowej krainy Św. Mikołaja

Witajcie❗Zapraszamy Was na kolejny wspaniały event❗ 8 grudnia od 14:00-20:00 zawita do Naszej Galerii Święty Mikołaj. W planie mnóstwo atrakcji: -Bajeczna zimowa sceneria Mikołajkowa.🎅🏻🤶 -Darmowe zdjęcie z Św.Mikołajem drukowane na poczekaniu.📸 -Chodząca maskotka rozdająca słodkości.🍬 -Darmowe, kreatywne warsztaty: fabryka ozdób choinkowych.🌲🎄 -Konkursowy kącik multimedialny: TV+Xbox+Kinect z grami zimowymi. 🎮 -Konkursy zręcznościowe dla najmłodszych: rzut śnieżką […]