Regulamin : Mikołajkowy Foto Konkurs (Facebook)
„Mikołajkowa ekipa” Galeria Niwa

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Facebookowego
„ Mikołajkowa Ekipa ” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu – jest firma: Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-220-79-61, Regon: 122853283 (zwana dalej: „Organizatorem”)
3. Konkurs jest organizowany na stronie https://www.facebook.com/galerianiwa
4. Konkurs odbywa się w terminie 06.12.2021 r w godzinach 15:00-20:00.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu, powierzone są Organizatorowi a nie serwisowi Facebook.
6. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym konkursem.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
8. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§2
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem §2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody i podpisania potwierdzenia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniającego go do udziału w Konkursie.

§3
ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik ma za zadanie zrobić sobie zdjęcie z Mikołajkową Ekipą na terenie Galerii Niwa i opublikować je pod postem konkursowym na Facebooku galerii: https://www.facebook.com/galerianiwa
2. Zwycięzcą zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów w postaci like’ów pod zdjęciem wykonanym w ramach zadania konkursowego. Głosowanie odbywa się do 8.12.21 do godziny 21:00.
3. Uczestnicy, o których mowa w §3, pkt 2., stają się Zwycięzcami niniejszego konkursu (zwanymi dalej „Zwycięzcami”).
4. Uczestnik dokonując zgłoszenia w konkursie, wyraża zgodę na upublicznienie jego nazwy użytkownika w serwisie Facebook, w związku z ogłoszeniem wyniku konkursu.
5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem konkursowym na Facebooku.

§4
NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy prezentowe, sprezentowane przez Galerię Niwa oraz sklepy: BRIJU, MT KOM, GATTA, REPORTER YOUNG, KWIACIARNIA FREZJA.

§ 5
ODBIÓR NAGRÓD

1. Wskazanie Zwycięzcy odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00. Informacja zostanie ogłoszona na fanpage’u FB Galerii pod postem konkursowym.
2. Nagrody będzie można odebrać w Administracji Galerii Niwa w dni robocze w terminie 09-15.12.2021 r. Odbiór będzie możliwy w godzinach pracy Administracji, tj. 8:00-16:00 w wyznaczonym terminie przez osobę pełnoletnią.
3. Przy odbiorze nagrody Zwycięzca Konkursu podaje swoje dane osobowe, o których mowa w §4, pkt 3. oraz składa podpis na protokole wydanych Nagród, który stanowi dowód przekazania Nagrody.
4. W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na inną Nagrodę. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej Nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). W przypadku uszkodzenia lub zagubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani wymianie na nową.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby informowania o wynikach Konkursu. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Każdy z Uczestników lub ich opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
4. Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik/Opiekun Prawny Uczestnika udziela Organizatorowi nieodwołalnego prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie. Ww. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie oraz utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez konieczności każdorazowego potwierdzania tej zgody.
5. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. od 08.12.2021r. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Agencja Promocji GTW ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim z dopiskiem: „MIKOŁAJKOWA EKIPA” Gal. Niwa- reklamacja”.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
3. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego listem poleconym.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości i liczby Nagród w Konkursie.
2. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie https://galerianiwa.pl . Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych,
o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
7. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
8. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Więcej aktualności

PitStop – sprawdzimy stan Twojego samochodu

Już 15 marca 2019 razem z profiauto.pl oraz DARMA sklep motoryzacyjny, przeprowadzimy bezpłatną kontrolę stanu technicznego twojego pojazdu w mieście Oświęcim. Specjaliści sprawdzą m.in. stan zawieszenia, oświetlenia, ogumienia oraz płyny eksploatacyjne, czyli elementy, które kierowcy powinni kontrolować niezależnie od pory roku. Na miejscu dostępni będą eksperci ProfiAuto Serwis, którzy odpowiedzą na wszystkie motoryzacyjne pytania. Każdy […]

Zapraszamy do zimowej krainy Św. Mikołaja

Witajcie❗Zapraszamy Was na kolejny wspaniały event❗ 8 grudnia od 14:00-20:00 zawita do Naszej Galerii Święty Mikołaj. W planie mnóstwo atrakcji: -Bajeczna zimowa sceneria Mikołajkowa.🎅🏻🤶 -Darmowe zdjęcie z Św.Mikołajem drukowane na poczekaniu.📸 -Chodząca maskotka rozdająca słodkości.🍬 -Darmowe, kreatywne warsztaty: fabryka ozdób choinkowych.🌲🎄 -Konkursowy kącik multimedialny: TV+Xbox+Kinect z grami zimowymi. 🎮 -Konkursy zręcznościowe dla najmłodszych: rzut śnieżką […]