Regulamin : Walentynkowy Konkurs (Facebook)
„Foto-walentynki” Gal. Niwa
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie walentynkowym „Foto-Walentynki”, organizowanym w Galerii
Niwa oraz na fanpage’u, na portalu Facebook, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu – jest firma: Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena, z
siedzibą przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-220-79-61, Regon:
122853283 (zwana dalej: „Organizatorem”)
3. Konkurs odbywa się w dniach 12-17 lutego 2024r, w godzinach otwarcia Galerii, na terenie
Galerii Niwa, Ul. Powstańców Śląskich 1, 32-600 Oświęcim, zwanego w dalszej części
regulaminu „Gal. Niwa”, a także na fanpage’u Galerii Niwa, w serwisie społecznościowym
Facebook, dostępnym na stronie: https://www.facebook.com/galerianiwa
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Wszelkie
informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu, powierzone są
Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Facebook z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w związku z organizowanym konkursem.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do
udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
7. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.).
§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem §2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgodny na
jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny
zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody
w imieniu osoby niepełnoletniej. Odpowiedni formularz z oświadczeniem opiekuna
prawnego dostępny będzie w Punkcie Obsługi Konkursu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii, pracownicy
wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego , jak również
członkowie najbliższych rodzin wskazanych powyżej osób (małżonkowie, dzieci, rodzeństwo).
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne
z akceptacją przez Uczestnika, Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki
uprawniającego go do udziału w Konkursie.
§3 ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić jednocześnie wszystkie warunki:
a) Zrobić zdjęcie w ustawionym w holu głównym Galerii Niwa INSTA-BOXIE oraz umieścić je pod
walentynkowym postem konkursowym ogłoszonym na https://www.facebook.com/GaleriaNiwa/. b) Komisja konkursowa w składzie: Dyrekcja Galerii oraz przedstawiciel Agencji Promocji GTW wytypują
10 zdjęć, których autorzy zostaną nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Najemców Galerii Niwa.
c) Każdy uczestnik może umieścić dowolną liczbę zdjęć.
d) Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Serwis Facebook.
e) Uczestnik, dokonując zgłoszenia w konkursie, wyraża zgodę na upublicznienie jego nazwy
użytkownika w serwisie Facebook, w związku z ogłoszeniem wyniku Konkursu.
f) Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie
komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem konkursowym na
Facebooku.
§4
NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodami w konkursie będą upominki ufundowane przez Najemców Galerii Niwa.
§ 5
ODBIÓR NAGRÓD
1. Wskazanie Zwycięzcy odbędzie się w dniu 17 lutego po godz. 18:00. Informacja o Zwycięzcy Konkursu
zostanie ogłoszona na funpage’u galerii pod postem konkursowym oraz wysłana w wiadomości
prywatnej za pośrednictwem Serwisu Facebook.
2. Laureaci zobowiązani są do odebrania nagród w biurze Administracji Galerii Niwa w terminie od 19 do
21.02.2024r, w godz. od 9:00 do 16:00.
3. Przy odbiorze nagrody Uczestnik Konkursu składa podpis na protokole wydania Nagrody, który stanowi
dowód przekazania Nagrody Zwycięzcy konkursu.
4. W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagroda pozostaje do dyspozycji
Fundatora nagrody.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
6. Nagrody będą wydawane tylko w czasie określonym w paragrafie 5, pkt.2 Za wygrane Nagrody nie
przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na inną Nagrodę.
Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Uczestnika. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej Nagrody w Konkursie, w tym
odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. Odpowiedzialnym z
tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). W przypadku
uszkodzenia lub zagubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani wymianie na nową.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych
profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez
uczestników Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922)
do 24 maja 2018 r., od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Uczestnicy mają prawo żądania wprowadzenia zmian w przetwarzanych
danych osobowych lub żądania zaprzestania ich całkowitego przetwarzania oraz o tym, że
podanie danych osobowych przez Laureatów Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne w
celu przyznania i odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator
Konkursu Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy
Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim. Kontakt z Administratorem pod adresem:
magdalena@agencjagtw.pl. Dane udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez uczestników Konkursu nie będą
podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych
osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu
terminu przechowywania dokumentacji wydania nagród na potrzeby rozliczenia podatku VAT,
która wynosi 5 lat.
2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich nie podanie przez Uczestnika lub niewyrażenie
przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia oraz promocji
Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.
3. Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik
udziela Organizatorowi oraz Gal. Niwa prawa do wykorzystywania wizerunku Uczestnika w
związku z jego udziałem w konkursie. WW. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie,
powielanie i utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego
medium, w celu promocji wydarzenia, zgodnym z obowiązującym prawem. Włączając w to
publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz
mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia Organizatora i Gal. Niwa do nieodpłatnego
rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez konieczności każdorazowego jej potwierdzania.
Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody na wykorzystanie oraz powielanie materiałów z ich
wizerunkiem w dowolnym momencie poprzez kontakt z Organizatorem konkursu, tj. z Agencją
Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Wiktora Bałandy 18/1,
32-600 Oświęcim, adres e-mail: magdalena@agencjagtw.pl. 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage’u Galerii Niwa.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty
zakończenia Konkursu, tj. od 17.02.2024r. Reklamacja powinna być złożona w formie
pisemnej (listem poleconym) na adres: Agencja Promocji GTW ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-
600 Oświęcim z dopiskiem: „Foto-Walentynki” Gal. Niwa- reklamacja”.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi
zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości
i liczby Nagród w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.
3. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu
Konkursu. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie
https://www.facebook.com/GaleriaNiwa/ Przystąpienie do Konkursu, jest równoznaczne
z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez
Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych
danych, o których Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo
do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Więcej aktualności

PitStop – sprawdzimy stan Twojego samochodu

Już 15 marca 2019 razem z profiauto.pl oraz DARMA sklep motoryzacyjny, przeprowadzimy bezpłatną kontrolę stanu technicznego twojego pojazdu w mieście Oświęcim. Specjaliści sprawdzą m.in. stan zawieszenia, oświetlenia, ogumienia oraz płyny eksploatacyjne, czyli elementy, które kierowcy powinni kontrolować niezależnie od pory roku. Na miejscu dostępni będą eksperci ProfiAuto Serwis, którzy odpowiedzą na wszystkie motoryzacyjne pytania. Każdy […]

Zapraszamy do zimowej krainy Św. Mikołaja

Witajcie❗Zapraszamy Was na kolejny wspaniały event❗ 8 grudnia od 14:00-20:00 zawita do Naszej Galerii Święty Mikołaj. W planie mnóstwo atrakcji: -Bajeczna zimowa sceneria Mikołajkowa.🎅🏻🤶 -Darmowe zdjęcie z Św.Mikołajem drukowane na poczekaniu.📸 -Chodząca maskotka rozdająca słodkości.🍬 -Darmowe, kreatywne warsztaty: fabryka ozdób choinkowych.🌲🎄 -Konkursowy kącik multimedialny: TV+Xbox+Kinect z grami zimowymi. 🎮 -Konkursy zręcznościowe dla najmłodszych: rzut śnieżką […]